دانش آموز کدام پایه هستید؟
(37.91%) 113
هفتم
(11.74%) 35
هشتم
(12.08%) 36
نهم
(9.731%) 29
دهم
(15.43%) 46
یازدهم
(13.08%) 39
دوازدهم

تعداد شرکت کنندگان : 298