دانش آموز کدام پایه هستید؟
(38.03%) 116
هفتم
(11.47%) 35
هشتم
(12.13%) 37
نهم
(9.508%) 29
دهم
(15.73%) 48
یازدهم
(13.11%) 40
دوازدهم

تعداد شرکت کنندگان : 305